Hero image for Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden TND Duurzaam bv. 2020 versie1

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen TND Duurzaam BV., gevestigd te Albergen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 66970180, hierna te noemen: “TND Duurzaam”, en een Wederpartij waarop TND Duurzaam deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met TND Duurzaam, voor de uitvoering waarvan door TND Duurzaam derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. TND Duurzaam en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien TND Duurzaam niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat TND Duurzaam in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen wel de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van TND Duurzaam zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. TND Duurzaam kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis‐ en verblijf‐, verzend‐ en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is TND Duurzaam daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij TND Duurzaam anders aangeeft.
 5. Levertijden in offertes van TND Duurzaam zijn indicatief en geven de wederpartij bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht TND Duurzaam niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen TND Duurzaam en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij TND Duurzaam derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. TND Duurzaam dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Levering geschiedt af bedrijf van TND Duurzaam. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is TND Duurzaam gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.
 4. Komen TND Duurzaam en de wederpartij bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen met verzendkosten, tenzij TND bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij de vastgestelde condities heeft medegedeeld. TND Duurzaam behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.
 5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft TND Duurzaam het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 6. TND Duurzaam is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan TND Duurzaam de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Indien TND Duurzaam gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan TND Duurzaam ter beschikking heeft gesteld.
 9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. TND Duurzaam zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 10. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is TND Duurzaam gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor schriftelijk akkoord is gegeven door de binnen TND Duurzaam bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert vanwege het nog ontbreken van akkoord van de binnen TND Duurzaam bevoegde persoon en ontbreken van akkoord van de Wederpartij evenmin wanprestatie van TND Duurzaam op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan TND Duurzaam een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 11. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens TND Duurzaam gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van TND Duurzaam daardoor direct of indirect ontstaan.
 12. Indien TND Duurzaam met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is TND Duurzaam niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een wijziging van de prijs van grondstoffen, valutawisselkoersen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 13. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij TND Duurzaam alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van hetgeen oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op TND Duurzaam rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. TND Duurzaam is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
  ‐ de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  ‐ na het sluiten van de overeenkomst TND Duurzaam ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  ‐ de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  ‐ Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van TND Duurzaam kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is TND Duurzaam gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
  ‐ indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van TND Duurzaam kan worden gevergd.
 2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is TND Duurzaam gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van TND Duurzaam op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien TND Duurzaam de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien TND Duurzaam op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door TND Duurzaam, zal TND Duurzaam in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan TND Duurzaam is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. TND Duurzaam zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door TND Duurzaam genoemde termijn te voldoen, tenzij TND Duurzaam anders aangeeft.
 6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ‐ indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven ‐ ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het TND Duurzaam vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van TND Duurzaam op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan‐ afvoer‐ en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Overmacht

 1. TND Duurzaam is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet‐voorzien, waarop TND Duurzaam geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TND Duurzaam niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. TND Duurzaam heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat TND Duurzaam zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. TND Duurzaam kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover TND Duurzaam ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is TND Duurzaam gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door TND Duurzaam aangegeven. TND Duurzaam is gerechtigd om periodiek te factureren. Bezwaren tegen de hoogte van het gefactureerde schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is dan een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. TND Duurzaam heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. TND Duurzaam kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. TND Duurzaam kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan TND Duurzaam verschuldigde
 6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien TND Duurzaam echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 8. TND Duurzaam is gerechtigd om in geval van niet tijdige betaling van facturen de dienstverlening of eerst volgende prestatie anderszins op te schorten in afwachting van deze betaling. TND Duurzaam zal in dat geval niet aansprakelijk zijn voor de schade die als gevolg hiervan door de wederpartij of door derden wordt geleden.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door TND Duurzaam in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van TND Duurzaam totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met TND Duurzaam gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door TND Duurzaam geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van TND Duurzaam veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om TND Duurzaam daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings-, bliksem-, storm- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan TND Duurzaam ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is TND Duurzaam gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens TND Duurzaam bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval TND Duurzaam zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan TND Duurzaam en door TND Duurzaam aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van TND Duurzaam zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames

 1. De door TND Duurzaam te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. TND Duurzaam kan in dat geval andere garantie‐ en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van twee jaar van TND Duurzaam na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door TND Duurzaam verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie‐, verzend‐ en voorrijkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van TND Duurzaam, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver‐ of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar TND Duurzaam geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan TND Duurzaam te worden gemeld, tenzij anders is overeengekomen. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat TND Duurzaam in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient TND Duurzaam in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal TND Duurzaam de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van TND Duurzaam, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan TND Duurzaam te retourneren en de eigendom daarover aan TND Duurzaam te verschaffen, tenzij TND Duurzaam anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van TND Duurzaam daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie‐, verzend‐ en voorrijkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Indien TND Duurzaam aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. TND Duurzaam is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat TND Duurzaam is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. TND Duurzaam is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  ‐ de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  ‐ de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van TND Duurzaam aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan TND Duurzaam toegerekend kunnen worden;
  ‐ redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. TND Duurzaam is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs‐ of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 6. TND Duurzaam is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door het toedoen van onderaannemers of derden in welke vorm dan ook.
 7. Indien TND Duurzaam aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van TND Duurzaam beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dan wel maximaal de waarde van het aantal arbeidsuren gemoeid met het aangenomen werk, althans tot dat gedeelte van het aangenomen werk waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 8. De aansprakelijkheid van TND Duurzaam is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van TND Duurzaam of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10. Verjaringstermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens TND Duurzaam en de door TND Duurzaam bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij TND Duurzaam van zodanige non‐conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 11. Risico‐overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn gaat over op de wederpartij op het moment waarop deze aan de wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in macht van de wederpartij of van een door de wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 12. Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart TND Duurzaam voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan TND Duurzaam toerekenbaar is.
 2. Indien TND Duurzaam uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden TND Duurzaam zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is TND Duurzaam, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van TND Duurzaam en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 13 Intellectuele eigendom

 1. TND Duurzaam behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet‐ en regelgeving. TND Duurzaam heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. Wanneer de wederpartij een overeenkomst met TND Duurzaam aanvaardt, geeft de wederpartij stilzwijgend toestemming dat TND Duurzaam het recht verkrijgt beeldmateriaal te produceren van de geplaatste/geïnstalleerde/geleverde goederen/producten. TND Duurzaam verkrijgt en behoudt het recht dit beeldmateriaal te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij TND Duurzaam partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van TND Duurzaam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft TND Duurzaam het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.  

Artikel 15 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met TND Duurzaam.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 16 LED en PV werkzaamheden

 1. (Vertegenwoordigde) opdrachtgever biedt TND Duurzaam BV een vrij toegankelijk werkgebied, en mogelijkheid tot opstellen van benodigde materialen zo dicht mogelijk bij de positie waar verticaal transport plaatsvind.
 2. TND Duurzaam BV kan kosteloos gebruik maken van elektriciteit voor de duur van het uitvoeren van de overeengekomen opdracht tot aanbrengen van een verlichtingssysteem, hierna te noemen ‘het project’.
 3. TND Duurzaam BV word een schaftlocatie en toiletvoorzieningen ter beschikking gesteld voor de duur van het project
 4. De werkplek word voor aanvang van het project door TND Duurzaam BV samen met (vertegenwoordigde) opdrachtgever geïnspecteerd op onvoorziene/onveilige situaties. De werkplek/werkvloer is vrij van obstakels welke het uitvoeren van werkzaamheden zou kunnen belemmeren. TND Duurzaam BV levert de werkplek op in dezelfde staat als dat deze aangetroffen is bij aanvang van het project.
 5. TND Duurzaam BV voert afval van verpakkingsmateriaal, voortvloeiend uit de werkzaamheden voor het project, zelf af, mits anders overeengekomen.
 6. TND Duurzaam BV werkt volgens de geldende ARBO normen en behoudt zich het recht voor om het project per direct op te schorten wanneer er een onveilige situatie ontstaat.
 7. TND Duurzaam BV conformeert zich aan de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012)
 8. Op de verlichtingsarmaturen, bekabeling, zonnepanelen en omvormer zijn de fabrieksgarantie van toepassing zoals omschreven in de bijgevoegde productspecificaties. Bekabeling aangebracht door TND Duurzaam voldoet aan de Europese CPR norm EN 50575.
 9. (Vertegenwoordigde) opdrachtgever draagt zorg voor de aanwezigheid van een KLIK melding/is op de hoogte van de aanwezige voorzieningen onder maaiveld wanneer TND Duurzaam BV grondwerkzaamheden uitvoert/laat uitvoeren.
 10. TND Duurzaam BV is niet verantwoordelijk voor eventuele herstelkosten en/of gevolgschade voortvloeiende uit deze eventuele ontstane schade.
 11. TND Duurzaam BV behoudt zich het recht voor de werkzaamheden op te schorten wanneer de bestaande E‐installatie onveilig of ondeugdelijk blijkt. De E‐installatie kan op enig moment eventueel uitgeschakeld worden om de aansluiting van het verlichtingssysteem op de huidige installatie tot stand te brengen. Dit moment wordt met de aanwezige (vertegenwoordigde) opdrachtgever besproken zodat bijvoorbeeld gevoelige randapparatuur tijdig ontkoppeld kan worden.
 12. Meer‐ en Minderwerk zal te allen tijde per direct schriftelijk geaccordeerd dienen te worden door (vertegenwoordigde) opdrachtgever alvorens deze uit te voeren/in werking te stellen.
 13. TND Duurzaam BV is niet verantwoordelijk voor vervolgschade voortvloeiend uit het tijdelijk uitschakelen van de E‐installatie.
 14. Wanneer (vertegenwoordigde) opdrachtgever de overeengekomen betalingscondities niet in acht neemt behoudt TND Duurzaam BV zich het recht voor om naast de geldende voorwaarden de reeds gerealiseerde geldelijke energiebesparing, zoals in de offerte is voorgerekend door TND Duurzaam BV voor het betreffende verlichtingssysteem, in rekening te brengen aan opdrachtgever. Hierbij rekenen wij de periode vanaf verloopdatum, van de van toepassing zijnde, betalingstermijn tot aan het moment dat er door betaling plichtige aan de voorwaarden voldaan is.
 15. (Vertegenwoordigde) opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden/diensten en/of leveringen, die niet tot het werk van TND Duurzaam bv behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het project daarvan geen vertraging ondervindt.
 16. Dakpannen welke sneuvelen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden, bedoeld voor het betreffende project, worden kosteloos door (vertegenwoordigde) opdrachtgever aan TND Duurzaam BV verstrekt en door TND Duurzaam BV op het dak aangebracht.
 17. De gebouweigenaar is verantwoordelijk voor het laten opstellen van een asbestrapportage en het al dan niet saneren van aanwezige asbesthoudende materialen. TND Duurzaam moet gekend worden in deze informatie. Wanneer TND Duurzaam genoodzaakt is de werkzaamheden te staken wanneer er vermoedelijk asbesthoudende materialen worden aangetroffen welke redelijkerwijs geïnventariseerd hadden kunnen worden, behoudt TND duurzaam zich het recht voor de werkzaamheden te staken en/of op te schorten en de eventueel hieruit voortvloeiende kosten te verhalen op (vertegenwoordigde) opdrachtgever.
 18. TND Duurzaam BV geeft 2 jaar garantie op de installatiewerkzaamheden. Te verrichtten arbeid aan defecten/vervanging en/of te verrichtten arbeid ten behoeve van probleemanalyse binnen de fabrieksgarantie, maar buiten de garantietermijn van 2 jaar op de installatiewerkzaamheden, worden op opdrachtgever verhaalt tegen marktconforme vergoeding.
 19. De beschikbaarheid van PV-panelen is sterk onderhevig aan fluctuaties. TND duurzaam behoudt zich het recht voor om een ander paneel te hanteren dan in de offerte staat vermeld, mits de productspecificaties gelijkwaardig zijn aan die van het initieel aangeboden paneel. Wanneer een soortgelijke situatie zich voordoet zal dit altijd in overleg met (vertegenwoordigde) opdrachtgever plaatsvinden.
 20. (Vertegenwoordigde) opdrachtgever word geadviseerd het onderhoud aan de installatie te plegen zoals voorgeschreven door de fabrikant van de diverse onderdelen. Naar wens word er een niet-vrijblijvend onderhoudscontract opgesteld.
 21. TND Duurzaam BV zal deze werkzaamheden kundig (laten) uitvoeren, desalniettemin is de kans aanwezig dat er voorzieningen in de grond sneuvelen tijdens deze werkzaamheden. TND Duurzaam BV is niet verantwoordelijk voor eventuele herstelkosten en/of gevolgschade voortvloeiende uit deze eventuele ontstane schade.
 22. De (vertegenwoordigde) opdrachtgever is verantwoordelijk voor de draagkracht van het dak voor de montage van een zonnestroominstallatie van TND Duurzaam BV.
 23. De plaatsing van de bevestigingspunten dient aan de hand van een statische berekening te worden aangetoond.
 24. TND Duurzaam BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de statische geschiktheid van de onderconstructie.
 25. Kosten welke TND Duurzaam BV moet maken voortvloeiend uit onjuiste informatieverstrekking door (vertegenwoordigde) opdrachtgever zullen, in overleg en in alle redelijkheid, in rekening gebracht worden tegen marktconforme vergoeding.